Świadczenia postojowe to kolejna, obok zwolnienia na 3 miesiące z płacenia składek, o którym pisałem tutaj, pomoc dla przedsiębiorców jaką przewiduje ZUS w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej. W tym tekście wyjaśnimy czym one są i jak możemy je uzyskać.

Komu przysługują świadczenia postojowe?

Zacznijmy od tego kogo może dotyczyć świadczenie postojowe? Dotyczy ono osób wykonujących umowy cywilnoprawne (np. umowę zlecenia, umowę o dzieło). Jeżeli zawarliśmy taką umowę i nie doszła ona do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie epidemii, możesz wystąpić do ZUS. Musisz to jednak zrobić za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego.

Czym jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe jest to jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje Ci utratę przychodów. Dostaniesz je na konto bankowe.

Wysokość świadczenia to 2080 zł, chyba że suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł. Wtedy to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Check lista warunków

Przed złożeniem wniosku musisz dokładnie sprawdzić, czy spełniasz poniższe warunki:

  • Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
  • Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności.
  • Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Na przykład:

Jeżeli zawarłeś umowę w lutym 2020 r. to przychód musi być niższy od 15 595,74 zł. (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z IV kwartału)

  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Składanie wniosku

Świadczenie postojowe otrzymujesz na wniosek. Wniosek mus złożyć Twój zleceniodawca lub zamawiający (elektronicznie, osobiście lub pocztą). Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów. Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej.

Co istotne:

  • jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy.
  • wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Przykład:

Jesteśmy operatorem filmowym, zawarliśmy umowę zlecenia na nakręcenie spotu reklamowego. Umowa została zawarta 25 stycznia, na kwotę 13.000 zł. Niestety, do nagrania nie doszło, bo zleceniodawca zrezygnował z zamówienia (odstąpił od umowy). Otrzymamy więc świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł.


Masz jakieś pytania? Napisz do mnie!


Dodatkowe materiały:

2 Replies to “Jak uzyskać świadczenie postojowe z ZUS dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.